UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU e-file [ID]

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 [Program e-file ID] – program komputerowy umożliwiający rejestrację, identyfikację i autoryzację użytkownika poprzez Profil Zaufany, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., nr 64, poz. 565, ze zm.) oraz do składania podpisów elektronicznych przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-Podpis), o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). Program e-file ID służy także do bezpiecznego korzystania z usług systemów e-administracji publicznej na przykład takich jak: ePUAP, e-ZUS, e-KRS, Twój e-PIT oraz bezpiecznego importu danych z tych lub innych systemów i programów komputerowych do aplikacji i systemów oferowanych przez e-file. Program komputerowy e-file ID udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania w wersji na komputer stacjonarny Desktop łącznie z aplikacją wspomagającą Asystenta e-file ID (dla systemów Windows) oraz wersji na urządzenia mobilne (wersja Mobilna), z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji). Program e-file ID stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) (dalej: Prawo autorskie).

1.02 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Programu e-file ID będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

1.03 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Programu e-file ID (zwaną także dalej Umową Licencji).

1.04 [Licencjobiorca] – oznacza podmiot korzystający z Programu e-file ID na warunkach wskazanych w Licencji.

1.05 [e-file] - to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, wpisaną do KRS pod nr 0000643414 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która udziela licencji na Program e-file ID.

1.06 [Serwis] – oznacza serwis internetowy do którego wszelkie prawa, w tym prawa do treści w nim publikowanych przysługują e-file lub partnerom handlowym, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniany jest Program e-file ID do pobrania na urządzenie Licencjobiorcy.

1.07 [Wersja Mobilna] – oznacza Program e-file ID udostępniony Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Programu e-file ID na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działające w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.

1.08 [Asystent e-file ID] - bezpieczna aplikacja wspomagająca i serwer do komunikacji pomiędzy stroną internetową a aplikacjami e-file. Serwer korzysta z jednego z dostępnych portów z listy: 10000, 10001, 10002, 10003. 

1.09 [Użytkownik] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa).

1.10 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.11 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.01 e-file udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Programu e-file ID na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Programu e-file ID i akceptacji jej warunków do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.

2.02 Program e-file ID udostępniany jest przez e-file w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy.

2.03 Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Programu e-file ID i następuje przed pierwszym uruchomieniem Programu e-file ID na urządzeniu Licencjobiorcy.

2.04 Usunięcie Programu e-file ID z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU e-file ID

3.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu e-file ID na następujących polach eksploatacji:

  1. stosowanie Programu e-file ID przez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie, uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez e-file;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Programu e-file ID, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej tych urządzeń w zakresie niezbędnym do korzystania z Programu e-file ID.

3.02 Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust. 3.01 umowy, z Programu e-file ID na nieograniczonej liczbie urządzeń, a każdorazowa instalacja wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień. Program e-file ID nie obsługuje pracy w sieci komputerowej.

3.03 Program e-file ID umożliwia Licencjobiorcy korzystanie z usług administracji publicznej poprzez autoryzację Profilem Zaufanym, (https://login.gov.pl) oraz usług świadczonych przez podmioty oferujące kwalifikowany e-Podpis, pod warunkiem, iż usługi te są dostępne dla Licencjobiorcy oraz dla Programu e-file ID. Warunkiem skorzystania z usług Programu e-file ID pozostaje podanie zestawu prawidłowych informacji uwierzytelniających, wymaganych do autoryzacji Licencjobiorcy w usłudze Profilu Zaufanego oraz poprawna konfiguracja sprzętu i oprogramowania wskazana przez dostawców usług kwalifikowanego e-Podpisu.

3.04 Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie e-file ID, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

4. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z Programu e-file ID

4.01 Użytkownik może korzystać z Programu e-file ID bez ponoszenia żadnych opłat – bezpłatnie. Bezpłatne korzystanie z Programu e-file ID dotyczy zarówno czynności związanych z użytkowaniem osobistym jak i komercyjnym i nie jest w żaden sposób ograniczone.

4.02 Warunkiem bezpłatnego korzystania z Programu e-file ID, zgodnie z ust. 4.01 jest jednoczesne korzystanie przez Użytkownika z innych programów, aplikacji i usług oferowanych przez e-file między innymi programów i usług dostępnych na serwisach: www.e-pity.pl, www.platnik.e-pity.pl, www.fillup.pl, www.druki-formularze.pl oraz www.e-file.pl lub na innych serwisach należące do e-file.

4.03 W przypadku gdy Użytkownik Programu e-file ID zgodnie z warunkiem wskazanym w ust. 4.02 niniejszej licencji nie chce skorzystać z dowolnego programu, aplikacji lub usługi (dostępnych także w wersjach lub wskazanych obszarach bezpłatnie) – zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rzecz firmy e-file.

4.04 W Programie e-file ID mogą być dostępne treści o charakterze reklamowym, zarówno e-file, jak i podmiotów trzecich, na co Licencjobiorca korzystający z Programu e-file ID, wyraża zgodę.

5. WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE Programu e-file ID, AWARIE, GWARANCJE

5.01 Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Programu e-file ID lub Serwisu w sposób zgodny z prawem i Licencją.

5.02 W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego e-file dotyczącego działania Programu e-file ID (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych), w zakresie użytkowania Programu e-file ID, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem call center oraz formularzy kontaktowych dostępnych w serwisach e-file.

5.03 Licencjobiorca nie ma prawa dostarczania do e-file informacji o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.04 e-file zobowiązuje się do udostępniania automatycznych aktualizacji Programu e-file ID w Serwisie. Pobranie aktualizacji wymaga od Licencjobiorcy aktywnego podłączenia do sieci Internet. Akceptując Licencję, Licencjobiorca wyraża jednocześnie zgodę na automatyczne pobieranie aktualizacji Programu e-file ID. Każdorazowo po pobraniu nowszej wersji, (aktualizacji) Licencjobiorca zostanie poinformowany o konieczności jej ponownego uruchomienia.

5.05 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program e-file ID stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze do autoryzacji i podpisywania dokumentów w formacie elektronicznym oraz wykonywania innych czynności w kontaktach z e-administracją publiczną lub stroną trzecią, a wszelkie decyzje dotyczące tych decyzji, podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element Programu e-file ID nie może być traktowany jako sugestia dotycząca podejmowania powyższych czynności, a e-file nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez e-file w programach, aplikacjach oraz na Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

5.06 e-file nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Programu e-file ID, chyba, że umowa Licencji stanowi inaczej, a Licencjobiorca na własną odpowiedzialność podejmuje wszelkie czynności z jego użyciem.

5.07 Wszelkie informacje w Programie e-file ID oraz Serwisie należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Licencjobiorcę powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu podejmowanych czynności w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje Licencjobiorca, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

5.08 W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów faktycznych dotyczących każdego z Licencjobiorców, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy podejmowana czynność jest odpowiednia do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Licencjobiorcę funkcji Programu e-file ID.

5.09 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących stronami czynności powstałych z wykorzystaniem Programu e-file ID.

5.10 e-file nie udziela Licencjobiorcy gwarancji, że podjęcie czynności z użyciem Programu e-file ID będzie podjęte w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem funkcji Programu e-file ID. Co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia Licencjobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

5.11 Licencjobiorca odpowiada także za poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Programu e-file ID w tym w szczególności danych autoryzacyjnych.

5.12 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Program e-file ID były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

5.13 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Program e-file ID, o ile nie został zmodyfikowany przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, był zdolny do wykonywania funkcji określonych w opisie i Dokumentacji Programu e-file ID.

5.14 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program e-file ID jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z systemem operacyjnym lub innymi programami, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów urządzeń, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi czy siecią Internet. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Programu e-file ID, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Programu e-file ID ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Programu e-file ID, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu e-file ID, mając przede wszystkim na uwadze, że Program e-file ID nie został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

5.15 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Programu e-file ID, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Programu e-file ID, w tym szkody w postaci utraconych korzyści, szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

5.16 e-file nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w działaniu usługi Profilu Zaufanego oraz usług dostawców kwalifikowanego e-Podpisu. e-file nie ponosi również winy za okresowe przerwy w ich działaniu.

5.17 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 5.15 i 5.16 powyżej jest ograniczona do wysokości 1.000 zł. (jeden tysiąc). Nie dotyczy to Konsumentów, tj. osób korzystających z Programu e-file ID w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.18 Rękojmia za wady fizyczne Programu e-file ID jest w całości wyłączona. Nie dotyczy to Konsumentów.

5.19 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Programu e-file ID, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy zainstalowanego u Licencjobiorcy Programu e-file ID. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Programu e-file ID, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, problemów z funkcjonowaniem usługi Profil Zaufany lub usług dostawców kwalifikowanego e-Podpisu, złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Programu e-file ID doszło w sposób niezgodny z przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Program e-file ID, bądź gdy błędne funkcjonowanie Programu e-file ID wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Programu e-file ID przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowany jest Programu e-file ID, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga, by urządzenie było podłączone do Internetu.

6. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

6.01 Bez wyraźnej zgody e-file Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Programu e-file ID w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza pola eksploatacji ustalone jako dozwolone na podstawie niniejszej Licencji.

6.02 Ponadto, Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie e-pity. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Programie e-file ID przez Licencjobiorcę.

6.03 O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Programu e-file ID lub jego kopii.

6.04 e-file udostępnia na żądanie Licencjobiorcy informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem e-file ID. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Licencjobiorca winien wskazać na te części Programu e-file ID, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić z żądaniem, o którym mowa powyżej do e-file przed podjęciem działań opisanych w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zobowiązuje się nie podejmować tychże działań, o ile informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem e-file ID zostały mu przez e-file udostępnione, bądź o ile e-file podejmuje kroki w celu udostępnienia tychże informacji.

6.05 W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Programu e-file ID lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

7. GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

7.01 e-file gwarantuje i oświadcza, że przy użyciu Programu e-file ID nie gromadzi i nie przetwarza danych wprowadzonych i zapisywanych przez Użytkownika, ponieważ są one zapisywane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych opisanych w pkt 7.02.

7.02 W określonych przypadkach spowodowanych wymaganiami technicznymi producenta systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Licencjobiorcy np. systemu iOS na urządzeniach Mobilnych, dane pomiędzy Programem e-file ID a innymi aplikacjami lub systemami muszą być w bezpieczny sposób przekazane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file oraz podmiotów trzecich. W takiej sytuacji same dane oraz transmisja danych jest szyfrowana, a po wykonaniu konkretnej usługi przez serwer i przesłaniu ich z lub do Programu e-file ID, dane te są niezwłocznie i nieodwracalnie usuwane.

7.03 W związku z tym, że e-file nie zapisuje i nie utrwala w żaden sposób danych wprowadzanych do Programu e-file ID przez Użytkownika, Licencjobiorca we własnym zakresie zapewnia trwałe i poprawne zapisanie kopii tych danych na swoim urządzeniu oraz ochronę dostępu do Programu e-file ID i poufności danych do niego wprowadzonych.

7.06 e-file nie gromadzi danych osobowych Licencjobiorcy, chyba że Licencjobiorca przekaże e-file dane osobowe dobrowolnie w procesie pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze. W zakresie w jakim przetwarzanie przez e-file przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług, o których mowa w niniejszym postanowieniu, e-file uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

7.07 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu i świadczonych usług jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i polityka prywatności znajduje się w regulaminie: (https://www.e-file.pl/informacje-prawne/).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.01 Program e-file ID jest licencjonowany jako jedna całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane.

8.02 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Programu e-file ID z dysków twardych urządzenia oraz innych kopii Programu e-file ID, jak również zaniechania korzystania z Programu e-file ID w jakimkolwiek zakresie.

8.03 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.04 Dla rozstrzygania sporów mogących powstać na tle interpretacji niniejszej licencji właściwym sądem jest sąd siedziby e-file. W sprawach z udziałem Konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

14.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Licencji będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.