Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności serwisów e-file

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisów internetowych prowadzonych w domenach: e-file.pl, e-life.org.pl, druki-formularze.pl, reseller.fillup.pl, mikrorachunek.pl, 500-plus.pl, cit-8.pl, e-deklaracje.info.pl, jpk.info.pl, nip-2.pl, pcc-3.pl, pit-op.pl, u24.pl, upl-1.pl, upo.info.pl, vat-7.pl, zaliczki-pit5.pl, zap-3.pl, przez e-file oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów. Wszelkie prawa do Serwisów i treści w nich publikowanych przysługują e-file.

1.02 e-file nie świadczy usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów. W ramach Serwisów użytkownik może zostać poinformowany o możliwości korzystania z usług zewnętrznych, oferowanych przez e-file poza Serwisami, a także usług zewnętrznych, oferowanych przez usługodawców innych niż e-file. Wymagają one zawarcia odrębnej umowy licencji lub akceptacji zewnętrznych regulaminów świadczenia tych usług.     

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisów odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisów, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem (dalej: Umowa) polegających na dostępie do Serwisów, dochodzi po akceptacji postanowień Regulaminu.

1.05 Zasady przetwarzania danych osobowych przez e-file opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych e-file kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszych Serwisów; Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

2.02 [Użytkownik] – oznacza podmiot, który korzysta z Serwisów; użytkownikiem Serwisów mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.03 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.04 [Przedsiębiorca] - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej

2.05 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin.

2.06 [Serwis XXXXX.pl lub Serwisy] – rozumieć należy odpowiednio serwis e-file.pl, serwis e-life.org.pl, serwis druki-formularze.pl, serwis reseller.fillup.pl, serwis mikrorachunek.pl, serwis 500-plus.pl, serwis cit-8.pl, serwis e-deklaracje.info.pl, serwis jpk.info.pl, serwis nip-2.pl, serwis pcc-3.pl, serwis pit-op.pl, serwis upl-1.pl, serwis upo.info.pl, serwis vat-7.pl, serwis zaliczki-pit5.pl, serwis zap-3.pl, gdzie XXXXX oznacza jedną z powyższych nazw serwisu, prowadzony przez e-file w przypisanej do serwisu domenie (odpowiednio domenie: e-file.pl, e-life.org.pl, druki-formularze.pl, reseller.fillup.pl, mikrorachunek.pl, 500-plus.pl, cit-8.pl, e-deklaracje.info.pl, jpk.info.pl, nip-2.pl, pcc-3.pl, pit-op.pl, u24.pl, upl-1.pl, upo.info.pl, vat-7.pl, zaliczki-pit5.pl, zap-3.pl) wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi w tej domenie, zwany również Serwisem ; jeśli mowa o wszystkich serwisach łącznie, właściwym jest nazwa Serwisy internetowe lub Serwisy.

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisów jest dobrowolny i jest nieodpłatny. Osoby korzystające z Serwisów mają dostęp do prezentowanej w ramach Serwisów oferty świadczonych przez e-file usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Serwisach, przy czym dostęp do ww. oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.02 Usługi oferowane w Serwisach nie stanowią integralnej ich części. W celu korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisów niezbędna jest akceptacja warunków licencji, w której dochodzi do kształtowania zasad korzystania z usług.  

3.02 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisów w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.03 Użytkownikami Serwisów mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.04 Użytkownik korzystający z Serwisów zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISÓW

4.01 Korzystanie z Serwisów wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www).

4.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisów, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać komputer osobisty, tablet, telefon komórkowy lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (wersja 8 lub nowsze), Mac OS, iOS, Android lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikację JavaScript i pliki cookies w najnowszej wersji,
  • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisów wyłącznie w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Korzystanie z Serwisów, z wyłączeniem sytuacji wskazanych poniżej nie wymaga logowania się lub podawania danych osobowych.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania do Serwisów informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 Serwisy przeznaczone jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisów. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisach, lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisów, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.05 Korzystanie z usług oferowanych poprzez  Serwisy nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z Serwisów oraz innych programów czy usług świadczonych przez e-file.

5.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisach należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.07 Zawartość Serwisów, jak również ich forma graficzna stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisach dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego.

6. USŁUGI W OBRĘBIE SERWISÓW, REKLAMY I LINKI

6.01 W ramach Serwisów użytkownik może zostać poinformowany o możliwości korzystania z usług zewnętrznych, oferowanych przez e-file poza Serwisami, a także usług zewnętrznych, oferowanych przez usługodawców innych niż e-file.  

6.02 Usługi oferowane w Serwisach nie stanowią integralnej ich części. W celu korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisów niezbędna jest zawarcie umowy licencji, w której dochodzi do kształtowania zasad korzystania z tych usług.  

6.03 Niezależnie od treści linku odsyłającego bezpośrednio do usługi lub do innych stron internetowych prowadzonych przez e-file, oferowane usługi mogą poza umową licencji, dodatkowo wymagać zapoznania się i zaakceptowania treści regulaminów stron internetowych, za pośrednictwem których są one udostępniane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że samodzielnie powinien zapoznać się z zasadami korzystania z usług, gdyż samodzielnie kształtuje on prawa i obowiązki w zakresie korzystania z tych usług.

6.04 W ramach Serwisów, wyświetlane mogą być m.in. reklamy pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file, których treść pozostaje poza kontrolą e-file.

6.05 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy występujące się na Serwisach mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

6.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisów – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisach.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisów jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

7.02 W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisami, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

7.03 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej, następować będzie jedynie na podstawie wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

7.04 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisów pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

7.05 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

7.06 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

7.08 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym lub przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

7.09 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale “Informacje prawne” na stronie: https://www.e-file.pl/informacje-prawne/.

7.10 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Serwisu jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których dane dotyczą.

8. POUFNOŚĆ DANYCH

8.01 e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisów uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi.

9. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z SERWISU

9.01 Dostęp do Serwisów jest bezpłatny.

9.02 Odpłatność usług  wskazanych na Serwisach, regulują warunki umów o korzystanie z tych usług i regulaminy Serwisów, na których usługi są udostępniane.

10. REKLAMACJE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisów.

10.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

10.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

11. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

11.01 Treści przedstawiane przez e-file w Serwisach mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też jest odzwierciedleniem ich wiedzy. Informacje zawarte w treści Serwisów w żadnej mierze nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe.

11.02 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa. Informacje z Serwisów nie mogą być wyłączną formą wiedzy na temat obowiązujących podatnika obowiązkach podatkowych lub prawnych.

12. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

12.01 Korzystanie z Serwisów nie generuje obowiązku zapłaty ze strony Konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

13. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

13.01 Stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez Użytkownika, nawiązuje się w związku z akceptacją Regulaminu i trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

13.02 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.01 Regulamin w aktualnej wersji udostępniany jest na stronach Serwisów.

14.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

14.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

14.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z zasadami korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem poniższych postanowień regulaminu.

14.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

14.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.